تبلیغات
رمان های انیمه ی - عشق جهنمی قسمت 3
عشق جهنمی قسمت 3
اینم از این قسمت


نظر فراموش نشه
یهو چشمام سیاهی رفت سرم تیر کشید و یه صدای
 
بد شنیدم یکی کو بید تو شکمم یکیم تو صورتم 

منم نتونستم کاری کنم پرت شدم زمین 

عجب قدرتی داشت بد زدتم 

اروم سرمو بلند کردم نیم خیز 

شدم ک یهو یه عالمه خون بالا اوردم 

چند تا سرفه کردم دو باره بالا اوردم 

سرمو بلند کردم اولین تصویری ک دیدم 

یه دختر سفید پوش بود (کوهارو)

از جام پاشدم شروع کردم به دویدن ک

صدای اون پسره امد 


زرو_صبر کن 

اما من توجهی نکردم 

رو بروم یه استخر بود خعلی ازشون دور نشده

بودم رفتم لبه استخر ک فرار کنم ک چشمام سیاهی

رفتم پام لیز خورد افتادم تو اب 

..............

راوی زرو :

صداش کردم اما توجهی نکرد 

کار کوهارو بود اون از قدرتش استفاده کرد 

ک اون دختر اون جوری شد 

لبه استخر داشت می دوید ک مطمئنم بخواطر ضربه

ک خورده بود و خونی ک بالا اورده بود افتاد تو اب 

بدو بدو رفتم سمتش اب واضح بود 

چهرهش معلوم بود از دهنش خون میومد 

پریدم تو اب رفتم سمتش دستشوگرفتم کشیدمشتو بغلم
 
از اب درش اوردم از هوش رفته بود 

کوهارو_بیا منو بجیز 

زرو_چرا این کارو کردی 

کوهارو_اخه داشت بی نظمی می کرد 

زرو_کارت نا جوان مردانه بود

کوهارو_خو بابا باشه گومنه(معذرت)

از اب در امدم گرفتم بغلم راه افتادم 

عین پر سبک بود به جستش نمی خوره 

انقدر جنگی باشه ولی هوشم امد ازش 

جلوم کم نیاورد 
.....................


بردمش خونه 

کاراهارو_زرو ریوکام اتاقش با تو یکیه 

زرو_شما ک می دونید من یه خون اشامم اصیلم پ چرا با من اتاقشو 

یکی میکنید

کاراهارو_تو خون اشام اصیلی و کنترل رو کارات داری

(تو رمانم زرو خون اشام اصیله فقط دنبال یه مراسمند ک اونم از 

این لباس سفیدا بپوشه)

زرو_اون قبول نمیکنه 

کاراهارو_چ بخواد چ نخواد خواهرته 

زرو_اما خون اشام نیست پ خواهرم نیست 

کاراهارو_خواهرته خواهر خونده 

زرو _نمیشه جور در نمیاد 

کاراهارو_خوشم میاد از شخصیت سردت شخصیتشو پیدا کن درک کن

از اتاق خارج شد 

نگام به ریوکام .........
[ چهارشنبه 1 اردیبهشت 1395 ] [ 11:05 ق.ظ ] [ Ryokam Yukimura ] [ کامنت های دوست جون جونیام() ]

مجله اینترنتی دانستنی ها ، عکس عاشقانه جدید ، اس ام اس های عاشقانه